Punktsymmetrie zum Punkt (u/v)

f(x) = -f(-x+2u)+2v

KHM, Erstellt mit GeoGebra